ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2014

Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο αποτελεί ένα πόνημα της Οργανωτικής Επιτροπής του LAMIA RUN FESTIVAL και παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διοργάνωσης αγώνων στη πόλη της Λαμίας. Παρακάτω περιγράφεται η μεθοδολογική προσέγγιση  του εγχειρήματος , αναλύονται τα στοιχεία από τις δράσεις της περσινής διοργάνωσης του Night Fun Lamia Run και τέλος παρουσιάζονται οι στρατηγικοί στόχοι και σκοποί της εκδήλωσης.

Η εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου αποτελεί μια από τις βασικότερες ενέργειες για την ανάπτυξη κάθε εγχειρήματος ανεξαρτήτως μεγέθους, αντικειμένου και νομικής μορφής. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι μια συνοπτική γραπτή περιγραφή των στόχων που ελπίζει να πετύχει κάθε δράση περιγράφοντας ταυτόχρονα τις μεθόδους και τις στρατηγικές που θα εφαρμόσει  για να τους πετύχει. Απώτερος στόχος του πονήματος αυτού  είναι η ύπαρξη  ενός κειμένου που θα περιγράφει μια διαδικασία προγραμματισμού, παρακολούθησης και μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων της εκδήλωσης  των αγώνων  στη πόλη της Λαμίας. 

Επίσης δίδεται έμφαση στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των ολιγάριθμων ζητημάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του η Οργανωτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες καθώς και τις  προτεραιότητες και τις δυνατότητές της πόλης της Λαμίας.

Το κείμενο απευθύνεται πρώτον στους φορείς της Αυτοδιοίκησης Β΄ και Α΄ βαθμού, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμο Λαμιέων αντιστοίχως και κατά δεύτερον σε όλους του φορείς που έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν  στην πραγματοποίηση του εγχειρήματος αυτού.

Στόχος αυτής της δεύτερης προσέγγισης είναι  η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα προσδώσουν τουριστική - οικονομική και πολιτισμική προστιθέμενη αξία στην  περιοχή του Δήμου Λαμιέων, για να αποτελέσουν μια βάση για ένα διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης της περιοχής μας.

 

Επιχειρησιακό Σχέδιο